Kamau sunrise

Kamau at sunrise. PC: KSB

Kamau at sunrise.
PC: KSB